Skip to main content

introducé

Een serieuze belangstellende meldt zich aan via de website. Slechts in die gevallen waarin de belangstellende zijn/haar volledige gegevens correct heeft ingevuld, ontvangt men via de mail een uitnodiging. Deze uitnodiging is strikt persoonlijk.

Steeds dient men het introduce-register ( op de vereniging) volledig in te vullen. De ingevulde gegevens dienen door een bestuurslid te worden gecontroleerd. Let op, hierbij dient U te beschikken over een geldig Nederlands legitimatiebewijs!

De introducé komt op de gemaakte afspraak, tenminste 2 bestuursleden houden een kort oriënterend gesprek met de introducé (alleen bij de 1e introductie).

Tijdens de introductie avonden schiet de introducé altijd onder begeleiding van de schietinstructeur met de verenigingswapens en munitie. Een introducé schiet uitsluitend met klein kaliber wapens. Voor het gebruik van wapens en schietmaterialen dient 10 euro betaald te worden.

Men kan slechts 3 keer per jaar geïntroduceerd worden. Nadat men voor de 3e maal gebruikt heeft gemaakt van deze introductie avonden zal aan de introducé gevraagd worden of hij/zij wel of niet lid wil worden van onze vereniging.

Het nieuwe lid vult een aanvraagformulier in en voorziet deze van een pasfoto. De secretaris legt de procedure uit die vooraf gaat aan het verkrijgen van het lidmaatschap. De penningmeester legt de financiën uit. Het nieuwe lid dient bij het stadsdeelkantoor of gemeentehuis van zijn woonplaats een VOG in, nadat het bestuur deze gedeeltelijk heeft ingevuld. Na het verkrijgen van ‘geen bezwaar’ dient het nieuwe lid deze correspondentie op te sturen naar de secretaris. De kosten voor een VOG bedragen €41,35 en dienen door de aanvrager zelf te worden betaald. De penningmeester stuurt vervolgens het nieuwe lid de (entree) rekening, welke middels afgesproken termijnen voldaan dient te worden. De secretaris meldt het nieuwe lid aan bij de K.N.S.A. (met V.O.G.) nadat het nieuwe lid bovenvermelde betaling heeft voldaan. De penningmeester ontvangt de K.N.S.A.-rekening van de aanmelding en betaalt deze. De secretaris ontvangt de schutterslicentie van het nieuwe lid en deze stelt hem/haar hiervan op de hoogte.

De vereniging verwacht van de introducé (en later ook van het nieuwe lid) een gemotiveerdheid c.q. gedrevenheid om het schieten te leren, teneinde veilig en bekwaam de schietsport binnen onze vereniging te beoefenen. Het bestuur hanteert een streng selectie beleid, waarbij gelet wordt op deze gemotiveerdheid, gedrevenheid en attitude ten opzichte van de zittende leden.

Een introducé kan zelf geen introducés meenemen. In zo'n geval dient een nieuwe serieuze geïnteresseerde in de schietsport, zich zelf via de website aan te melden. Bij teveel aanmeldingen ontstaat er een instructie ondercapaciteit waardoor een introductie uitnodiging wat langer dan gebruikelijk op zich kan laten wachten.